คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมการข้าว
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 76 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ดิน;ทรัพยากรดิน;หน้าตัดดิน;ปุ๋ย;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยชีวภาพ;ปุ๋ยอนินทรีย์;การผสมปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;อัตราการใช้;

 • Soil;Soil resources;Soil profiles;Fertilizers;Plant nutrition;Organic fertilizers;Biofertilizers;Inorganic fertilizers;Fertilizer combinations;Fertilizer application;Application rates;

 • ดิน;ทรัพยากรดิน;ส่วนประกอบของดิน;หน้าตัดดิน;ปุ๋ย;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยชีวภาพ;ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ;น้ำหมักชีวภาพ;ปุ๋ยเคมี;เรโชปุ๋ย;การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี;การผสมปุ๋ยเคมี;การคำนวณราคาปุ๋ย;การจัดการธาตุอาหาร;การใส่ปุ๋ย;อัตราการใส่ปุ๋ย

 • Soil;Organic fertilizer;Biofertilizer;Fertilizer ratio;Chemical fertilizer

 • TAB000025590172

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University