คู่มือปฏิบัติงานหมอดินอาสา

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 65 หน้า

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F04-ปุ๋ย

 • ดิน;ทรัพยากรดิน;การใช้ที่ดิน;กษัยการของดิน;ดินเค็ม;หญ้าแฝก;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;คุณภาพน้ำ;ปุ๋ย;ปุ๋ยหมัก;การทำปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยพืชสด;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยอนินทรีย์;การผสมปุ๋ย;อัตราการใช้;การปรับปรุงดิน;

 • Soil;Soil resources;Land use;Erosion;Saline soils;Red oat grass;Soil conservation;Water conservation;Water quality;Fertilizers;Composts;Composting;Green manures;Plant nutrition;Inorganic fertilizers;Fertilizer combinations;Application rates;Soil improvement;

 • หมอดินอาสา;ดิน;ทรัพยากรดิน;การใช้ที่ดิน;ปัญหา;การแก้ปัญหา;การชะล้างพังทลายของดิน;ดินเค็ม;หญ้าแฝก;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;คุณภาพน้ำ;ปุ๋ย;การใช้ปุ๋ย;ปุ๋ยหมัก;การทำปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยพืชสด;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยเคมี;การผสมปุ๋ย;อัตราการใช้;การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยน้ำชีวภาพ;ปุ๋ยน้ำหมัก;สารปรับปรุงดิน

 • Soil doctor;Soil resource;Land use;Saline soil;Chrysopogon zizanioides;Vetiver grass

 • TAB000025590162

 • [1] วิรัต เรืองเลิศบุญ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] ประกิต เพ็งวิชัย (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] วิทยา อรุณรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] ศุภลักษณ์ เลี่ยมชู (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University