ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.7, 9, 12 ประสิทธิภาพใหม่ที่ได้จากการพัฒนา

รายละเอียด

 • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.7, 9, 12 ประสิทธิภาพใหม่ที่ได้จากการพัฒนา

 • 2553

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • มิ.ย.-ก.ย. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 417 หน้า 51-56

 • http://http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช;สารเร่งซุปเปอร์ พด.7;สารเร่งซุปเปอร์ พด.9;สารเร่งซุปเปอร์ พด.12;ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ;คุณสมบัติ;ประสิทธิภาพ;ชนิดจุลินทรีย์;กิจกรรมของจุลินทรีย์;การหมักพืชสมุนไพร;อัตราการใช้;วิธีการใช้;ปุ๋ยชีวภาพ พด.12;ประโยชน์

 • TAB000125583721

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University