ครูสมหมาย หนูแดง กับเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • ครูภูมิปัญญา;เกษตรอินทรีย์;เกษตรปลอดสารพิษ;แนวคิด;วิธีปฏิบัติ

 • RDIEX25490138

 • [1] สาวิตรี รังสิภัทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [2] พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [3] นันทกา แสงจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี)
  [4] กฤษณะ ภานุวาส

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University