ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 17 หน้า

 • F07-การเขตกรรม

 • F04-ปุ๋ย

 • การไถ;การปรับปรุงดิน;วัสดุปรับปรุงดิน;อินทรียวัตถุ;จุลินทรีย์ดิน;การกำจัดตอซัง;

 • Ploughing;Soil improvement;Soil amendments;Organic matter;Soil microorganisms;Stubble cleaning;

 • การไถกลบตอซัง;การใช้ประโยชน์;การปรับปรุงดิน;อินทรีย์วัตถุ;จุลินทรีย์ดิน;วัสดุคลุมดิน;น้ำหมักชีวภาพ;ผลเสียการเผาตอซัง

 • Plowing stumps

 • TAB000025570142

 • [1] ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [2] นวลจันทร์ ภาสดา (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [3] พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [4] พนิดา ปรีเปรมโมทย์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [5] พิกุล หรรษานิมิตกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [6] เสาวลักษณ์ วงค์เทียนหลาย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [7] มนต์ระวี พีราวัชร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [8] วุฒิชัย จันทรสมบัติ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University