แบบจำลองพลวัตรดินและน้ำ SWAT Model

รายละเอียด

 • แบบจำลองพลวัตรดินและน้ำ SWAT Model

 • Soil and water assessment tool

 • 2556

 •   จารุภรณ์ โต๊ะแสง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ธ.ค. 2556

 • ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 หน้า 18-22

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • P30-ปฐพีวิทยา

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ดิน;น้ำ;แบบจำลองพลวัตร;แบบจำลอง SWAT;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;แบบจำลองทางอุทกวิทยา;การกำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำ;ข้อมูลภูมิอากาศรายวัน;มาตรฐานแบบจำลอง;การประยุกใช้;การสูญเสียดิน

 • TAB000125570524

 • [1] จารุภรณ์ โต๊ะแสง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University