ภูมิสารสนเทศศาสตร์นำเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ

รายละเอียด

 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์นำเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ

 • 2556

 •   เสาวนีย์ ประจันศรี

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ส.ค. 2556

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 หน้า 56-59

 • ไทย

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์;เกษตรกร;วิกฤติภัยธรรมชาติ;การจัดการภัยพิบัติ;การเตือนภัย;การเผยแพร่ข้อมูล;การประเมินพื้นที่เสียหาย

 • TAB000125570522

 • [1] เสาวนีย์ ประจันศรี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University