คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 145 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • E11-ที่ดิน

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • หน่วยงานพัฒนา;เกษตรกรรม;ทรัพยากรดิน;ดินเกษตร;การใช้ที่ดิน;แผนที่วิทยา;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;

 • Development agencies;Agriculture;Soil resources;Agricultural soils;Land use;Cartography;Soil chemicophysical properties;Soil conservation;Water conservation;

 • โครงการหลวงหนองหอย;ที่ตั้ง;ทรัพยากรดิน;ที่ดิน;การใช้ประโยชน์จากที่ดิน;แผนที่ทรัพยากรดิน;สภาพพื้นที่ดิน;ลักษณะของดิน;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ

 • Nong Hoi royal project;Soil;Land use;Soil conservation;Water conservation

 • TAB000025540944

 • KING009,AK030027

 • [1] วุฒิชาติ สิริช่วยชู (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [2] สมศักดิ์ สุขจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [3] ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [4] บำรุง ทรัพย์มาก (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [5] สุมิตรา วัฒนา (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [6] นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)
  [7] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2)
  [8] สยาม ไชยทิพย์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ)
  [9] กรรณิสา สฤษฏ์ศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3)
  [10] อมรรัตน์ สระเพ็ชร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University