รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำภาคตะวันออก (JICA) ท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2541/2542

รายละเอียด

 • รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำภาคตะวันออก (JICA) ท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2541/2542

 • ไม่ระบุ

 •   วิรัตน์ สุขยิ่ง
    สุชญา ศรีสุพัฒนะกุล

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

 • ฉะเชิงเทรา

 • 47 หน้า

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;เกษตรกร;ข้อมูล;สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม;ภูมิประเทศ;ภูมิอากาศ;ฝน;การพัฒนาวัฒนธรรม;ประเทศไทย;

 • Soil conservation;Water conservation;Farmers;Data;Socioeconomic environment;Topography;Climate;Rain;Cultural development;Thailand;

 • ดิน;น้ำ;การอนุรักษ์;เกษตรกร;ข้อมูลพื้นฐาน;เศรษฐกิจและสังคม;สภาพภูมิประเทศ;ลักษณะดิน;สภาพภูมิอากาศ;แหล่งน้ำ;ฝน;วัฒนธรรม;ประเพณี;จ. ฉะเชิงเทรา

 • JICA;Soil;Water;Conservation;Farmers;Basic Information;Socioeconomic;Topography;Landform;Climate;Rain;Tradition;Chachoengsao province

 • TAB000025512049

 • [1] วิรัตน์ สุขยิ่ง
  [2] สุชญา ศรีสุพัฒนะกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University