คู่มือการให้น้ำแก่พืชเศรษฐกิจในดินไร่ที่จังหวัดลพบุรี: เอกสารวิชาการเล่มที่ 431

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน กลุ่มวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน

 • ลพบุรี

 • 32 หน้า

 • F06-ชลประทาน

 • การใช้น้ำ;การชลประทาน;การจัดการการผลิตพืช;ความต้องการน้ำ;ระยะการพัฒนา;ผลผลิต;ดิน;ชนิดดิน;ประเทศไทย;

 • Water use;Irrigation;Crop management;Water requirements;Developmental stages;Yields;Soil;Soil types;Thailand;

 • พืชเศรษฐกิจ;การชลประทาน;การให้น้ำ;ดินไร่;ชุดดิน;ความต้องการน้ำของพืช;การคายระเหย;ระยะเจริญเติบโต;ค่าสัมประสิทธิ์พืช;ค่าสหสัมพันธ์พืช;ปัจจัยตอบสนอง;โปรแกรมคำนวณ;ความต้องการน้ำของพืช;จ.ลพบุรี

 • Economic crop;Irrigationl;Water use;Field soil;Soil type;Water requirement;Evapotranspiration;Development stage;Crop coefficient;Pan coefficient;Yield respone factor;Cropwat;Lopburi province

 • TAB000025511835

 • [1] ผริดา คุณีพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน กลุ่มวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน)
  [2] บุรี บุญสมภพพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน กลุ่มวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน)
  [3] เสรี จึงนิจนิรันดร์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน กลุ่มวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน)
  [4] ผุสดี เพื่อวงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน กลุ่มวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University