คู่มือเรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน

 • กรุงเทพ

 • 71 หน้า

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Themeda triandra;การใช้;การพัฒนาการเกษตร;กายวิภาคของพืช;พันธุ์;การขยายพันธุ์พืช;การปลูก;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;

 • Themeda triandra;Uses;Agricultural development;Plant anatomy;Varieties;Plant propagation;Planting;Soil conservation;Water conservation;

 • หญ้าแฝก;การใช้ประโยชน์;การพัฒนาที่ดิน;ลักษณะทั่วไป;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;การขยายพันธุ์พืช;การปลูก;การดูแลรักษา;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ

 • TAB000225521248

 • 2010-014-0006

 • [1] อรุณ พงษ์กาญจนะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] อภันตรี พฤกษพงศ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [3] กมลา วัฒนประพัฒน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University