ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย: เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 56/03/48

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 119 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;การจำแนกดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;ข้อมูล;ประเทศไทย;

 • Soil;Soil classification;Soil chemicophysical properties;Data;Thailand;

 • ชุดดิน;ลักษณะดิน;คุณสมบัติดิน;ข้อมูลชุดดิน;การจำแนกดิน;ภาคใต้;ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

 • Soil series;Characteristics;Properties;Soil classification;South region of Thailand

 • TAB000025521533

 • 2010-014-0005

 • [1] ชุมพล ลิลิตธรรม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [2] วุฒิชาติ สิริช่วยชู (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] จรรยา อินทรังษี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [4] เจตน์ ล่อใจ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [5] อุดล พร้อมจรรยากุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [6] อิสรา อนุรักษ์พงศธร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [7] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [8] วลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [9] บุญรักษ์ พัฒนกนก (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [10] ศิริวัฒน์ สิงห์ศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [11] นาวิก ดาราพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [12] วีรชัย กาญจนาลัย (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [13] ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [14] ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [15] อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [16] ผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [17] สุมิตรา วัฒนา (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University