การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ตอนที่ 3)

รายละเอียด

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • ต.ค.-ธ.ค. 2549

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 หน้า 195-200

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • C20-การส่งเสริม

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าว;อ้อย;การวิจัย;เกษตรกร;แปลงสาธิต;การอบรม;การจัดการธาตุอาหารพืช;ปุ๋ย

 • TAB000125500190

 • KU0199060

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน)
  [4] บุรี บุญสมภพพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] หริ่ง มีสวัสดิ์ (กรมวิชาการเกษตร)
  [8] ประดิษฐ์ บุญอำพล (กรมวิชาการเกษตร)
  [9] กู้เกียรติ สร้อยทอง (กรมส่งเสริมการเกษตร)
  [10] อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University