การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงมวลชนยังเป็นปัญหาที่วิกฤตของโลก

รายละเอียด

 • การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงมวลชนยังเป็นปัญหาที่วิกฤตของโลก

 • 2537

 •   พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • ต.ค.-ธ.ค. 2537

 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 หน้า 279-291

 • ไทย

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • การเกษตร;ผลผลิตทางการเกษตร;อาหาร;การพัฒนาการเกษตร;ผลผลิต;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;เทคโนโลยีการผลิต

 • TAB453181

 • [1] พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University