ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช: หญ้าคา

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 201-207

 • H60-วัชพืช

 • F07-การเขตกรรม

 • วัชพืช;หญ้าคา;ถั่วเวอราโน;เมล็ดพันธุ์ถั่ว;การปลูกพืชคลุมดิน;การไถพรวน;การควบคุมโดยชีววิธี

 • TABSS1034

 • [1] ศักดา สุขวิบูลย์
  [2] สุขจิตต์ มีกังวาล
  [3] ประพัฒน์ พวงวรินทร์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University