การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผลบางชนิด โดยใช้ซอร์ฟแวร์ CROPWAT ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 72 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F01-การผลิตพืช

 • ดิน;โปรแกรม CROPWAT;ความชื้นในดิน;การจำแนกดิน;ความเหมาะสมในการปลูกพืช;พืชไร่;ไม้ผล;ผลผลิต

 • TAB435780

 • [1] ผุสดี เพื่อวงษ์
  [2] เสรี จึงนิจนิรันดร์
  [3] ผริดา คุณีพงษ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University