บทบาทของสถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ

รายละเอียด

 • บทบาทของสถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ

 • สิ่งแวดล้อม 35 : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครั้งที่ 3

 • 2535

 •   จุฑา กฤษณามระ

 • บทความในหนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 784 หน้า

 • ไทย

 • D10-การบริหารรัฐกิจ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • สถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ;บทบาท;นโยบาย;อุทกวิทยา;การพัฒนาทรัพยากรน้ำ;การจัดตั้ง;โครงสร้างของสถาบัน;ข้อเสนอแนะ

 • TAB423233

 • [1] จุฑา กฤษณามระ (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University