ความเป็นมาของการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

รายละเอียด

 • ความเป็นมาของการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

 • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 2

 • 2537

 •   ชนวน รัตนวราหะ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

 • กรุงเทพฯ

 • 157 หน้า

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • การเกษตรยั่งยืน;ประวัติ;ประโยชน์;การอนุรักษ์

 • TAB422962

 • [1] ชนวน รัตนวราหะ (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University