สันฐานวิทยา องค์ประกอบทางแร่และสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีบางประการของดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินอัคนี

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • SOIL;STONES;SOIL MORPHOLOGICAL FEATURES;SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES;SOIL CHEMISTRY;

 • ดิน;หินอัคนี;สัณฐานวิทยา;องค์ประกอบทางแร่;คุณสมบัติทางฟิสิกส์;คุณสมบัติทางเคมี;การสลายตัวผุพัง;เหล็กออกไซด์

 • TAB411720

 • [1] วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)
  [2] ประมวลพงษ์ สินธุเสน
  [3] ไมตรี ภูกำพล
  [4] กรรณิการ์ อยู่ทอง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University