ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคเนื้อดินกับความสามารถดูดยึดน้ำในดิน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • SOIL TEXTURE;SOIL WATER CONTENT;QUANTITATIVE ANALYSIS;

 • ดิน;การวิเคราะห์;อนุภาคดิน;การดูดยึดน้ำ

 • TAB411708

 • [1] ณรงค์ ชินบุตร (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)
  [2] ผุสดี เพื่อวงษ์
  [3] ศุภพล พลางกูร
  [4] ไพบูลย์ ศรีศกุน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University