การผลิตแผนที่และข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จังหวัดนครราชสีมา)

รายละเอียด

 • การผลิตแผนที่และข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จังหวัดนครราชสีมา)

 • Creating land classification digital map using GIS technology (Nakhon Ratchasima province)

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

 • Research report, year 1992-1993

 • 2538

 •   วรรณรัตน์ โททอง
    กมลรัตน์ เอี่ยมพรรัตน์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P31-การสำรวจดิน

 • C30-สารสนเทศ

 • CARTOGRAPHY;INFORMATION SYSTEMS;COMMUNICATION TECHNOLOGY;LAND CLASSIFICATION;THAILAND;

 • แผนที่;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ที่ดิน;การผลิต;การจำแนกที่ดิน;จ.นครราชสีมา

 • TAB411650

 • [1] วรรณรัตน์ โททอง (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนที่และการพิมพ์)
  [2] กมลรัตน์ เอี่ยมพรรัตน์

 • [1] Wanaratana Thothong (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Surveying and Cartographic Div.)
  [2] Kamolratana Earmpornratana

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University