การศึกษาระยะห่างของคูระบายน้ำในการปลูกข้าวโพดหวาน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P11-การระบายน้ำ

 • F01-การผลิตพืช

 • SOIL TYPES;ZEA MAYS;DRAINAGE SYSTEMS;PLANTING;SPACING;YIELDS;SOIL WATER CONTENT;

 • ข้าวโพดหวาน;ดินชุดโคราช;คูระบายน้ำ;ระยะห่าง;การปลูก;ผลผลิต;ความชื้นในดิน

 • TAB411590

 • [1] ผุสดี เพื่อวงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] ดรุณี แก้ววิเชียร
  [3] ศิริบูรณ์ อดิศรประเสริฐ
  [4] ทศพล แก้ววิเชียร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University