ทดสอบการใช้ SP-model ในการประเมินค่าการสูญเสียดินและน้ำ

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 271 หน้า

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • SOIL;EVAPORATION;SEDIMENTATION;LEACHING;

 • การสูญเสียดิน;การสูญเสียน้ำ;การประเมิน;วิธี SP-model;ปริมาณ

 • TAB411588

 • [1] สมชาย อินทโสตถิ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] สุภาพร จันรุ่งเรือง
  [3] สุกาญจนวดี มณีรัตน์
  [4] พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University