กฎหมายและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด

 • กฎหมายและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 2532

 •   อัญเชิญ เพ็ญมณี

 • บทความในหนังสือ

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขอนแก่น

 • หน้า 489-510

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ดิน;น้ำ;กฎหมาย;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;ปัญหา;สาเหตุ;ข้อเสนอแนะ

 • TAB391523

 • [1] อัญเชิญ เพ็ญมณี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University