สภาพอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออก ก.ลุ่มน้ำห้วยเขาไผ่ ข.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 1 ค.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 2 ง.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 1 จ.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 2

รายละเอียด

 • สภาพอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออก ก.ลุ่มน้ำห้วยเขาไผ่ ข.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 1 ค.ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จสาขา 2 ง.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 1 จ.ลุ่มน้ำห้วยเขากาแลสาขา 2

 • รายงานวิชาการประจำปี 2527

 • 2527

 •   พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
    รัตนา จินดาพล
    รุ่งกานต์ กฤษณามระ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 697-706

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก;อุทกวิทยา;การอำนวยน้ำ;การสูญเสียดิน;ตะกอนแขวนลอย;ธาตุอาหารพืช;การชะล้าง;ภาคตะวันออก;ลุ่มน้ำห้วยเขาไผ่;ลุ่มน้ำห้วยพันเสด็จ;ลุ่มน้ำห้วยเขากาแล

 • TAB373696

 • [1] พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
  [2] รัตนา จินดาพล
  [3] รุ่งกานต์ กฤษณามระ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University