สภาพเศรษฐสังคมของพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว

รายละเอียด

 • สภาพเศรษฐสังคมของพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว

 • การสัมมนาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแร่แล้ว

 • 2528

 •   จรูญ วิทิพย์รอด
    เฉลิมชัย ห่อนาค

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;กรมป่าไม้;กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 121-132

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • เหมืองแร่;ที่ดิน;สภาพเศรษฐกิจและสังคม;การใช้ประโยชน์;สภาพพื้นที่

 • TAB373434

 • [1] จรูญ วิทิพย์รอด (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายและแผน)
  [2] เฉลิมชัย ห่อนาค

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University