การปรับปรุงเตาหุงต้มชีวมวลในครัวเรือน

รายละเอียด

 • การปรับปรุงเตาหุงต้มชีวมวลในครัวเรือน

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน;กรมป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 97-107

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • เตาหุงต้ม;เตาชีวมวล;ลักษณะที่ดี;ประสิทธิภาพ;การพัฒนา

 • TAB350341

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University