พืชทนเค็ม

รายละเอียด

 • พืชทนเค็ม

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง ความรู้เรื่องดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 71-74

 • ไทย

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • พืชทนเค็ม;ดินเค็ม;การเจริญเติบโต;ผลกระทบ

 • TAB350326

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University