ความเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช

รายละเอียด

 • ความเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช

 • คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง ความรู้เรื่องดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ไม่ระบุ

 •   เล็ก มอญเจริญ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 18-28

 • ไทย

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • ดินเค็ม;พืช;การเจริญเติบโต;ผลกระทบ;การตอบสนอง

 • TAB350321

 • [1] เล็ก มอญเจริญ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University