การพัฒนางานประมงในขุมเหมือง

รายละเอียด

 • การพัฒนางานประมงในขุมเหมือง

 • การสัมมนาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ ที่ได้ใช้ทำเหมืองแร่แล้ว

 • 2528

 •   อนันต์ สาระยา

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมป่าไม้
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 206-217

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ดินเหมืองแร่;ขุมเหมือง;แหล่งน้ำ;คุณภาพน้ำ;สัตว์น้ำ;การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมี

 • TAB341697,TAB373440

 • [1] อนันต์ สาระยา (กรมประมง กองประมงน้ำกร่อย)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University