การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

รายละเอียด

 • การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 528

 • ไม่ระบุ

 •   สุกรี นันตะสุคนธ์
    ชาญชัย โรจนสโรช
    สมโภชน์ สำราญ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 191-204

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร;การปลูกแบบหยอด;การปลูกแบบหว่าน;ผลผลิต;การเปรียบเทียบ;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB312731

 • [1] สุกรี นันตะสุคนธ์
  [2] ชาญชัย โรจนสโรช
  [3] สมโภชน์ สำราญ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University