การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาดินเค็มที่ทำแบบหว่านน้ำตม

รายละเอียด

 • การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาดินเค็มที่ทำแบบหว่านน้ำตม

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

 • ไม่ระบุ

 •   ยูซุป ชัยมานิต
    ไชยยศ สุพัฒนกุล
    สมชาย ชมวิลัย

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 174-184

 • H60-วัชพืช

 • ข้าว;วัชพืช;ดินเค็ม;นาหว่านน้ำตม;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;อัตราการใช้;สารออกฤทธิ์;การป้องกันกำจัด;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB311693

 • [1] ยูซุป ชัยมานิต
  [2] ไชยยศ สุพัฒนกุล
  [3] สมชาย ชมวิลัย

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University