โรคพืชในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

รายละเอียด

 • โรคพืชในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

 • ไม่ระบุ

 •   ดวงใจ ชูปัญญา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 185-190

 • H20-โรคพืช

 • ข้าว;ถั่วลิสง;โรคพืช;เชื้อสาเหตุ;อาการ;การป้องกันกำจัด

 • TAB311572

 • [1] ดวงใจ ชูปัญญา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University