งานทดลองและทดสอบปุ๋ยข้าว

รายละเอียด

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 31-39

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าวหอม;ปุ๋ยโปแตสเซียม;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยคอก;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;อัตราการใส่ปุ๋ย;การตอบสนอง;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB311007

 • [1] ประเสริฐ สองเมือง
  [2] ลัดดาวัลย์ เลาหประสิทธิพร
  [3] วิทยา ศรีทานันท์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University