การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของไนโตรเจน จากการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตใบหม่อน

รายละเอียด

 • การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของไนโตรเจน จากการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตใบหม่อน

 • รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

 • ไม่ระบุ

 •   กมล เกษทอง
    เจริญ พลปัถพี
    ประสงค์ เชาวนปรีชา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย-ออสเตรเลีย ระยะที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 59-60

 • F04-ปุ๋ย

 • หม่อนตาดำ;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยเคมี;ไนโตรเจน;อัตราการใส่ปุ๋ย;ผลผลิต;การปลูก;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB310982

 • [1] กมล เกษทอง
  [2] เจริญ พลปัถพี
  [3] ประสงค์ เชาวนปรีชา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University