วิธีการวางแนวการปลูกพืชตามแนวระดับ

รายละเอียด

 • วิธีการวางแนวการปลูกพืชตามแนวระดับ

 • คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน ฝ่ายเผยแพร่พัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 28-37

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • การปลูกพืชตามแนวลาดเท;หลักการ;ขั้นตอน;การไถพรวน;การเก็บเกี่ยว

 • TAB292320

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University