การปลูกพืชเหลื่อมฤดู

รายละเอียด

 • การปลูกพืชเหลื่อมฤดู

 • คู่มือจัดระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน ฝ่ายเผยแพร่พัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 14-17

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • การปลูกพืชเหลื่อมฤดู;ลักษณะ;หลักการ;ประโยชน์;ข้อจำกัด

 • TAB292089

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University