กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ของประเทศญี่ปุ่น)

รายละเอียด

 • กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ของประเทศญี่ปุ่น)

 • กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 • 2524

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายที่ดินและแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 1: 1-63

 • D50-กฎหมาย

 • E11-ที่ดิน

 • กฎหมายที่ดิน;ญี่ปุ่น

 • TAB252851

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University