แฝกกับรายได้เสริม

รายละเอียด

 • แฝกกับรายได้เสริม

 • 2536

 •   จตุรพร ดำรงภูมิ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ก.ค.-ก.ย. 2536

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 35-40

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • แฝก;ตับหญ้าแฝก;เกษตรกร;การปลูก;การผลิต;ต้นทุน;กำไร;รายได้;จ.นครสวรรค์

 • TAB432562

 • [1] จตุรพร ดำรงภูมิ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University