การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

 • การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดจันทบุรี

 • 2537

 •   อังกร กมลพัฒนะ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • ธ.ค. 2537

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 355 หน้า 37-50

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • กุ้งกุลาดำ;การเลี้ยง;การนำเข้า;การส่งออก;ปริมาณผลผลิต;ปัจจัยการผลิต;การเงิน;การตลาด;ประวัติการเลี้ยง;ประเทศคู่ค้า;ประเทศคู่แข่ง;จ.จันทบุรี

 • TAB432450

 • [1] อังกร กมลพัฒนะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University