กฎหมายพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • กฎหมายพัฒนาที่ดิน

 • 2536

 •   อัญเชิญ เพ็ญมณี

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • พ.ค. 2536

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 336 หน้า 67-82

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E11-ที่ดิน

 • ที่ดิน;การพัฒนาที่ดิน;กฎหมาย;ระเบียบข้อบังคับ;พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน

 • TAB431395

 • [1] อัญเชิญ เพ็ญมณี (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University