การกระจายของแร่ดินเหนียวเคโอลิไนต์ อิลไลต์และมอนต์มอริลโลไนต์ในขนาดอนุภาคดินเหนียวชนิดหยาบและชนิดละเอียดของดินตะกอนน้ำพาบางชนิด

รายละเอียด

 • วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • ก.ย.-ธ.ค. 2529

 • ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 หน้า 285-299

 • http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2010/A1009011004572656.pdf

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินตะกอน;แร่ดินเหนียว;อนุภาคดินเหนียว;การกระจาย;ลักษณะเนื้อดิน

 • TAB361191

 • [1] อัมภวัลย์ หัศภาดล (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิเคราะห์ดิน)
  [2] ไมตรี ภูกำพล
  [3] กรรณิการ์ อยู่ทอง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University