คำแนะนำการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • คำแนะนำการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

 • ไม่ระบุ

 •   ประยูร ศรีวัลลภ

 • หนังสือ

 • กองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้าไม่เรียงลำดับ

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • P06-พลังงานทดแทน

 • ก๊าซชีวภาพ;มูลสัตว์;การผลิต;การสร้างบ่อ;การหมัก;ประโยชน์

 • TABSS1559

 • [1] ประยูร ศรีวัลลภ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University