การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของเกษตรกร เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต พ.ศ.2525/26

รายละเอียด

 • การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของเกษตรกร เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต พ.ศ.2525/26

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 114 แผ่น

 • E50-ชนบท

 • E11-ที่ดิน

 • เกษตรกร;ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร;การถือครองที่ดิน;การใช้ที่ดิน;การผลิตพืช;ผลผลิต;ต้นทุน;รายได้;จ.แม่ฮ่องสอน

 • TABSS0128

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University