แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ที่ 1 งานวางแผนการใช้ที่ดิน ที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • 146 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • E50-ชนบท

 • ที่ดิน;แผนการใช้ที่ดิน;สภาพทางกายภาพ;ทรัพยากรธรรมชาติ;สภาพเศรษฐกิจและสังคม;หน่วยที่ดิน;การใช้ที่ดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;จ.สระบุรี

 • TAB439608

 • [1] ศิริชัย อารยะรังสฤษฏ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ที่ 1 งานวางแผนการใช้ที่ดิน ที่ 4)
  [2] พรรณี วัฒนศิรางค์
  [3] สมพร ผาตินาวิน
  [4] ประนอม ขาวสุทธิ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University