พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงดิน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 109 หน้า

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F01-การผลิตพืช

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • พืชตระกูลถั่ว;การปรับปรุงดิน;ชนิด;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทางพืชไร่;การใช้ประโยชน์;การปลูก;การดูแลรักษา;การเก็บเกี่ยว;การขยายพันธุ์;ศัตรูพืช;การผลิตเมล็ดพันธุ์

 • TAB433467

 • [1] สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
  [3] เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข
  [4] พิรัชฌา วาสนานุกูล
  [5] ประชา นาคะประเวศ
  [6] วิชัย สุวรรณเกิด
  [7] วิทูร ชินพันธุ์
  [8] ชุมพล คนศิลป์

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University