การจัดการดินทราย

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 27 หน้า

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ดินทราย;การจัดการ;ประเภท;การชะล้างพังทลายของดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพ;การปรับปรุงดิน;การใช้ปุ๋ย;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;การใช้ประโยชน์

 • TAB433465

 • [1] โสฬส แซ่ลิ้ม (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] อาทิตย์ ศุขเกษม
  [3] บุญณรงค์ ธานีรัตน์
  [4] สมนึก ศรีทองฉิม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University