การจัดการดินลูกรัง

รายละเอียด

 • การจัดการดินลูกรัง

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 30 หน้า

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • ดินลูกรัง;การจัดการ;ลักษณะของดิน;กลุ่มชุดดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพ;การชะล้างพังทลายของหน้าดิน;การปรับปรุงดิน;ระบบนิเวศเกษตร;การใช้ประโยชน์

 • TAB433464

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University