การจัดการดินเค็ม

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • นนทบุรี

 • 78 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ดินเค็ม;การจัดการ;การปรับปรุงดิน;การเกิด;การแพร่กระจาย;การจำแนก;การวัดค่าความเค็ม;ภาคกลาง;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • TAB433463

 • [1] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] อรุณี ยูวะนิยม
  [3] พรรณี รุ่งแสงจันทร์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University