การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินอินทรียวัตถุต่ำ

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 123 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • F07-การเขตกรรม

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • ดิน;พืช;อินทรียวัตถุ;การจัดการ;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;การผลิต;การไถ;วัสดุคลุมดิน;ระบบการปลูกพืช;พื้นที่ปรับปรุง;ที่สูง;

 • Soil;Plants;Organic matter;Management;Soil improvement;Organic fertilizers;Production;Ploughing;Mulches;Cropping systems;Reclaimed land;Highlands;

 • ดิน;พืช;อินทรียวัตถุ;การจัดการ;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;การผลิต;การไถกลบวัสดุ;การใช้วัสดุคลุมดิน;ระบบการปลูกพืช;พื้นที่ลุ่ม;พื้นที่ดอน;พื้นที่สูง

 • Soil;Plants;Organic matter;Management;Soil improvement;Organic fertilizers;Production;Cropping systems;Upland areas

 • TAB433462

 • LDD-00301

 • [1] ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [3] พิรัชฌา วาสนานุกูล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [4] พิทยากร ลิ่มทอง (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University