การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินอินทรียวัตถุต่ำ

รายละเอียด

  • กรมพัฒนาที่ดิน

  • กรุงเทพฯ

  • 123 หน้า

  • F04-ปุ๋ย

  • F07-การเขตกรรม

  • F08-ระบบการปลูกพืช

  • ดิน;พืช;อินทรียวัตถุ;การจัดการ;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;การผลิต;การไถ;วัสดุคลุมดิน;ระบบการปลูกพืช;พื้นที่ปรับปรุง;ที่สูง;

  • Soil;Plants;Organic matter;Management;Soil improvement;Organic fertilizers;Production;Ploughing;Mulches;Cropping systems;Reclaimed land;Highlands;

  • ดิน;พืช;อินทรียวัตถุ;การจัดการ;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;การผลิต;การไถกลบวัสดุ;การใช้วัสดุคลุมดิน;ระบบการปลูกพืช;พื้นที่ลุ่ม;พื้นที่ดอน;พื้นที่สูง

  • Soil;Plants;Organic matter;Management;Soil improvement;Organic fertilizers;Production;Cropping systems;Upland areas

  • TAB433462

  • LDD-00301

  • [1] ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
    [2] เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
    [3] พิรัชฌา วาสนานุกูล (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
    [4] พิทยากร ลิ่มทอง (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University